Typu V

Start / Typu V
termometr typu V

TERMOMETRY SZKLANE TYPU V